• Tysiące produktów
  • Ponad 20 lat na rynku
  • Darmowa wysyłka od 600 zł
Ogólne Warunki Sprzedaży

1. INFORMACJE OGÓLNE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży – (dalej OWS) niniejszy dokument określający prawa i obowiązki SPED SJ. oraz Klientów związane z zawieraniem Umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.2 Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.zaopatrzenie24.pl (dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę.

1.3 Sprzedawca: SPED Malaga Edward, Malaga Renata Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zachodnia 1, 55-011 Siechnice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 899-22-21-380, REGON: 931913122, Biuro obsługi klienta: tel. (71) 307 07 77, e-mail: [email protected] ., (dalej Sprzedawca lub SPED SJ.). Sprzedawca jest Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.

1.4 Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która założyła konto w Sklepie internetowym. Klient jest Usługobiorcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

1.5 Przedsiębiorca – Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla uniknięcia wątpliwości za Przedsiębiorcę uważa się w szczególności Klienta, który na etapie rejestracji Konta w Sklepie internetowym zaznaczył opcję Firma.

1.6 Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

1.7 Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

1.8 Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika nie zalogowanego do Konta.

1.9 Cennik indywidualny – ceny przygotowane dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu dla danego Przedsiębiorcy w oparciu o analizę historii zakupów tego Klienta w Sklepie internetowym.

1.10 Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu rejestracji, dostęp do Konta wymaga każdorazowo zalogowania się.

1.11 Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.12 Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta. Ofertą jest również propozycja zawarcia umowy oznaczona jako Oferta, przygotowana przez SPED SJ. w odpowiedzi na wysłanie przez Klienta zapytania do SPED SJ. z użyciem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” na stronie Sklepu internetowego. Oferta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest udostępniona przez SPED SJ. w zakładce „Oferty” na Koncie.

1.13 Zapytanie ofertowe – funkcja dostępna na stronie Sklepu internetowego za pośrednictwem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” umożliwiająca skierowanie do SPED SJ. prośby o przygotowanie oferty dotyczącej towarów nie dostępnych standardowo za pośrednictwem Sklepu internetowego, lub przygotowania oferty sprzedaży na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu transportu, niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.

1.14 Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Regulaminu Sklepu internetowego, Polityki prywatności Sklepu internetowego, przesyłanie przez Sprzedawcę faktur drogą elektroniczną oraz odrębnie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

1.15 Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.16 Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

1.17 OWS są udostępnione do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Ogólne Warunki Sprzedaży”.

2. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

2.1 Połączenie ze stroną internetową www.zaopatrzenie24.pl. nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedawcy.

2.2 Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędne jest:

2.2.1 założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika procesu zakupowego bez wcześniejszej rejestracji, rejestracja musi zostać dokonana najpóźniej przed kliknięciem przez Użytkownika na przycisk „Przejdź do zamówienia”.

2.2.2 prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

a) dokonanie wyboru rodzaju, ilości towaru, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego

b) dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie internetowym.

c) podanie danych osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

2.2.3 zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie zakupu towaru.

2.2.4 zapoznanie się przez Klienta z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt. 2.2.2-2.2.3 OWS oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

2.2.5 potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”

2.3 W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się z ostatecznym brzmieniem umowy sprzedaży, która zostanie zawarta z Klientem po kliknięciu przezeń na przycisk „Złóż zamówienie”, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez klienta danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie danych, o których mowa w pkt. 2.2.2 OWS, Klient powinien kliknąć na przycisk – „Dalej – Podsumowanie Zamówienia”. Oferta wyświetlana na etapie „Podsumowania zamówienia” przestaje wiązać SPED SJ. z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego lub wyłączenia Aplikacji mobilnej, bez kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą wprowadzenia przez Klienta zmian w treści Oferty zgodnie z pkt. 2.4 OWS.

2.4 Do chwili kliknięcia przez przycisku „Złóż zamówienie” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Klient może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. 2.2.2 OWS poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

2.5 Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” oznacza:

2.5.1 Potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych Klienta,

2.5.2 potwierdzenie przez Klienta otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Klienta z SPED SJ. skutecznej prawnie Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie zamówienia” oraz na warunkach określonych w OWS.

2.6 Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za zakupiony towar oraz z terminem płatności. Niezależnie od powyższego, warunki umowy sprzedaży zaakceptowane przez Klienta, są dostępne dla Klienta w zakładce „Historia zamówień” z możliwością samodzielnego wydruku przez Klienta. W celu zabezpieczenia na własne potrzeby treści OWS w wersji obowiązującej w chwili zawierania umowy sprzedaży, SPED SJ. sugeruje skopiowanie treści OWS i zapisanie jej na dysku komputera Klienta.

3. CENA SPRZEDAŻY ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY

3.1 Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania formularza zamówienia.

3.2 Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności, aktualne promocje. Stali klienci mogą mieć ponadto możliwość kupowania towarów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.

3.3 Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

3.3.1 Przedpłata na konto - przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.6 OWS.

3.3.2 Kartą płatniczą online (PayPro S.A.) – płatność karta płatniczą lub kredytową za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15 prowadzącej serwis www.przelewy24.pl,

3.3.3 Szybki przelew (przelew 24.pl) - płatność za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15 prowadzącej serwis za pośrednictwem www.przelewy24.pl,

3.3.4 Płatność przy odbiorze – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie), Wybór tej formy płatności wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości podanej na etapie dokonywania wyboru.

3.4 W przypadku zapłaty kartą płatniczą lub kredytową rachunek Klienta w banku, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.

3.5 SPED SJ. nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której klient dokonuje płatności. Płatności kartami są autoryzowane przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.

3.6 Klient uiszcza cenę za zakupione towary gotówką w momencie odbioru, przed wysłaniem towaru - z wykorzystaniem jednej z form płatności opisanych w pkt. 3.3 OWS.

3.7 W przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto” lub „Szybki przelew (przelewy24.pl)” termin płatności wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru formy płatności „Płatność przy odbiorze” należność za zakupiony towar wraz z opłatą za ten sposób płatności Klient wpłaca kurierowi przy wydaniu towaru Klientowi.

4. Warunki dostarczenia towarów

4.1 Kupione towary będą dostarczone pod wskazany adres wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pocztą kurierską, specjalistycznym transportem samochodowym lub odebrane osobiście przez Klienta w Magazynie Centralnym Sprzedawcy we Wrocławiu przy ul. Zachodnia 1, 55-011 Siechnice.

4.2 Sprzedawca jest zobowiązany wydać towar Konsumentowi nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5. Pozostałe warunki sprzedaży

5.1 W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą SPED SJ. wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tyłu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu towaru.

5.2 W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą SPED SJ. wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści.

5.3 Umowa sprzedaży towaru jest zawierana w języku polskim.

5.4 Umowa sprzedaży towaru jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

5.5 Koszty odebrania towaru, w tym koszty rozładunku towaru ze środka transportu ponosi Klient.

6. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży – konsumenci. zasady określone w niniejszym ustępie dotyczą wyłącznie konsumentów

6.1 Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

6.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować SPED SJ.wysyłając na adres: SPED Spółka Jawna Dział Zwrotów, ul. Zachodnia 1, 55-011 Siechnice, lub [email protected], zawiadomienie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

6.4 Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w pkt. 6.8 oraz w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.6 Skutki odstąpienia od umowy:

6.6.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.6.2 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.6.3 Konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: : SPED Spółka Jawna Dział Zwrotów, ul. Zachodnia 1, 55-011 Siechnice

6.6.4 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6.6.5 Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.7 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6.8 Wzór formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży towaru)

Adresat: SPED Spółka Jawna Dział Zwrotów, ul. Zachodnia 1, 55-011 Siechnice, [email protected]

Ja/My(*) ………………..………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………..…

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………….

…………………….……….……………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………..…………...

Data odbioru: ……………………………………………………………………….……….…………………………………….…………………..……………………………………….……..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………….…...………………………………………………………………………………………..………...

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………………………………………………….…………..

Data: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

7. Rękojmia za wady towaru

7.1 Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać Klientowi towar wolny od wad.

7.2 Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.

7.3 Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec SPED SJ. roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

7.4 Reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać w dowolny sposób zapewniający dojście do SPED SJ., oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub w formie pisemnej na adres: SPED Spółka Jawna Dział Reklamacji, ul. Zachodnia 1, 55-011 Siechnice.

7.5 Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru od SPED SJ.

7.6 Sprzedawca na własny koszt odbiera wadliwy towar od Klienta. O terminie i sposobie odbioru towaru Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez Sprzedawcę.

7.7 Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego od Państwa żądania z tytułu rękojmi za wady i poinformuje Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli podali Państwo w tym celu adres e-mail.

7.8 W przypadku, gdy Przedsiębiorca korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, towar zostanie wymieniony na wolny od wad lub naprawiony, a jeśli będzie to już niemożliwe, Przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży wadliwego towaru o ile wada jest istotna.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 W przypadku Przedsiębiorców, spory wynikłe w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

8.2 Zmiana OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez SPED SJ. z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowych OWS.

8.3 OWS obowiązuje od dnia 01.02.2017 r.

Aktualności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium